கோட் பயன்படுத்தினால் மட்டும்தான் விலை தெரியும் . கோட் பயன்படுத்துவதனால் விலை 5 முதல் 20 ரூபாய் வரை குறையும்